تو به من اینگونه آموختی…

دیگر سکوت هایم سرد شده…
نه به سردی هوا…
نه به سردی دستانت…
نه…
به سردی لحنت،سکوتم سردشد…سرد…سرد…سرد…
تو با لحن سردت دلم را آتش زدی…
و من هم با نگاه سردم…
دنیا را خاکسترخواهم کرد…
تقصیر من نیست…
تو به من اینگونه آموختی…

/ 1 نظر / 24 بازدید
پاپسی

آســـودِه بــِפֿـْـوآبـْـ دَر آغـــوشــِ هَـمــآטּ هَــرزه اے کـِـه گـِرفـْتـــآســودگے اَمـْ رآ.. وَ مـَـטּ سـَر مے کُـنَـمـْ هـَـر شـَبــ بــآ عَـکـْس هـآیےکـِـه دَر نَـبـودَنـَتـْـ بــِه آتـَـشـَمـْ مے کـِشـَنــْد